4. Duben 2023

Snížit energetickou náročnost budov? Za jakou cenu a kdo to zaplatí

Evropský parlament nedávno přijal pozici ke směrnici o energetické náročnosti budov (EPBD). I když je to pouze pozice jedné z institucí EU a její výsledná podoba bude záviset na dalším vyjednávání, obsahuje řadu problematických bodů.

Obecně lze souhlasit s tím, že by budovy měly mít nižší spotřebu energií a snižovat také škodlivé emise, které produkují. Naprosto zásadní ale je, jakým způsobem tohoto dosáhneme. V současném návrhu Evropského parlamentu spatřuji několik nebezpečí. Stěžejní částí je záběr směrnice, tedy které budovy budou muset splňovat povinnosti z ní plynoucí.  Umím pochopit, že se návrh zaměřuje například na zvýšení energetické účinnosti u administrativních a kancelářských budov. U těch je možné takové požadavky zvládnout.  Na druhou stranu ale musíme nastavit výjimky pro provozovny mikro, malých a středních podniků, aby především drobní podnikatelé nebyli finančně zatíženi. 

S čím se naopak nemohu smířit je aktuální zahrnutí rodinného bydlení. Povinnosti, které jsou obsaženy v návrhu Evropského parlamentu, mohou mít obrovský dopad na velkou část českých domácností.. Je možné říct, že například na 50 let staré obydlí bez rekonstrukce se povinnosti směrnice jistě vztahovat budou. Současná pozice počítá s posunem všech obytných budov do energetické třídy D do roku 2033. Stejně tak se stavím proti části návrhu, která nařizuje výstavbu pouze bezemisních rezidenčních budov od roku 2028. Požadavek stavět striktně pouze bezemisní budovy by velmi zkomplikovalo realizaci nových domů a bytů, po finanční ale i materiálové  stránce.

Energetická účinnost budov je příkladem zelené politiky EU, která upřednostňuje environmentální udržitelnost a usiluje o snížení emisí uhlíku bez ohledu na její reálnou proveditelnost a možné dopady. Existuje obava, že tato politika bude mít nepřiměřený dopad na běžné domácnosti, zejména na ty, kteří žijí ve starších, hůře izolovaných budovách. Proto pokud vyvstane povinnost domácnostem k rekonstrukci, by jim stát měl poskytnout finanční pomoc a to obzvláště pro ty s nízkými příjmy, které mohou mít problémy s provedením nezbytné modernizace. Pro zmírnění takových nepřiměřených dopadů je nutné usilovat o rozumnou podobu výsledného předpisu, podpořenou vhodně nastavenými dotačními programy. 

Další aktuality

Nový balíček PSD 3 týkající se platebních služeb prošel Hospodářským a měnovým výborem. Usnadní a zmodernizuje platby

Výbor ECON v Evropském parlamentu odhlasoval aktualizaci pravidel týkajících se platebních služeb. Balíček se skládá z nařízení a směrnice o platebních službách a aktualizuje pravidla z roku 2017. Věnuje se tématům, mezi které patří například platby v hotovosti, ochrana spotřebitelů při placení nebo ověřování bankovních účtů.
Přečíst

Výbor pro dopravu a cestovní ruch schválil návrh revize směrnice o alternativním řešení sporů. Má pomoci především spotřebitelům

Evropská komise přijala 17. října 2023 návrh na úpravu rámce pro alternativní řešení sporů. Hlavním cílem této změny je zjednodušení procedur a zvýšená ochrana práv spotřebitelů. Nyní se jí zabývají jednotlivé výbory Evropského parlamentu, přičemž Výbor pro dopravu a cestovní ruch (TRAN) si dnes odhlasoval svou pozici k ní.
Přečíst